* Chủ tịch: Ông Vũ Tiến Hưng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.
* Thư ký: Bà Vũ Thị Phương Thủy, Giáo viên.
* Các thành viên:
- Ông Đào Đức Nhớ, Phó Hiệu trưởng;
- Bà Đào Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn;
- Bà Ngô Thị Lan, Tổ trưởng tổ KHXH;
- Bà Vũ Thị Lượt, Giáo viên Tổng phụ trách;
- Ông Nguyễn Quốc Vương, Tổ trưởng tổ KHTN;
- Bà Nguyễn Thị Liêm, Giáo viên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân;
- Ông Văn Văn Đăng, Nhân viên;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng tổ văn phòng;
- Bà Bùi Thị Lý, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.