Hướng dẫn Quy trình các bước thực hiện theo tuần tự như sau:

 

Công việc

Ban Giám hiệu

Nhóm trưởng/Tổ trưởng

Giáo viên bộ môn

Bước 1: nộp “Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn” bao gồm: 01 file đính kèm (dạng: .doc, .docx, .pdf …) và Phân phối chương trình (upload từ 1 file .xlsx mẫu) (LƯU Ý: PPCT tại cột “Tuần dạy dự kiến” thày/cô tổ trưởng chỉ nhập 1 số tại ô của cột này (VD: 4), không được có khoảng trắng trong ô này và là số nguyên, nếu 1 bài học kéo dài trong > 2 tuần thì Tổ trưởng thì sẽ ghi bài học đó trên các dòng (VD: 1 Bài học kéo dài từ tuần 4 đến tuần 5, thày cô nhập dòng 1 số: 4, dòng 2 số: 5 tại cột “Tuần dạy dự kiến” và tại cột "Số tiết", thày cô nhập số tiết dạy của bài học đó trong tuần dạy dự kiến) & không nhập số 0 tại cột này.

VD: file ảnh tại đường link sau: https://prnt.sc/OtffYMxoCzgl 

 

Thực hiện

 

Bước 2: BGH xem xét và phê duyệt “Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn” & PPCT (BGH phải duyệt KH của tổ thì GV mới nộp được KHGD)

Thực hiện

 

 

Bước 3: nộp KHGD của GV (GV phải được phê duyệt KHGD mới nộp được KHBD)

 

 

Thực hiện

Bước 4: phê duyệt KHGD của GV

 

Thực hiện

 

Bước 5: nộp KHBD của GV

Giáo viên có thể nộp 1 file áp dụng cho nhiều tuần và các lớp mình giảng dạy.

 

 

Thực hiện

Bước 6: phê duyệt KHBD của GV

 

Thực hiện